รวม Mind Map ®ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522
และ อาหารปลอดภัย (Food Safety)
โดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี Ph.D. Candidate, KKU
หัวหน้างานประสานรัฐและท้องถิ่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่น

ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี Ph.D. Candidate ,KKU       เอาใจคนทำงาน วงการเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมงาน วิชาการ บริหารการพัฒนา เราได้ทุ่มเวลาในการสังเคราะห์ Mind Map® เพื่อให้ผู้ทำงาน คบส.ที่สนใจ ได้ download ไปใช้งาน เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ของคนไทย หากพี่น้อง ชาว คบ. ท่านใดต้องการให้ทีมงานของเราเขียน Mind Map® เรื่องอะไรก็ Mail บอกกันได้ ที่ e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือสายด่วน ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล 0-1661-8579 (24 hrs)

        เอกสารข้อมูลที่นำเสนอจะอยู่ในรูปของ pdf file ต้องเปิดอ่านด้วย Acrobat Reader หากยังไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่าน pdf file สามารถ download ได้จาก เว็บไซต์ www.adobe.com

        >> การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP click here
        >> มาตรฐาน GMP สถานที่ผลิตน้ำดื่ม click here
        >> แนวทางการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งตรวจวิเคราะห์ click here
        >> การรักษามาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP click here
        >> ทักษะสำคัญสำหรับผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร(13 ส) click here
        >> อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร click here
        >> ปัญหาที่พบบ่อยของสถานที่ผลิตอาหารชุมชน (11 P of OTOP Problems) click here
        >> Check List GMP ทั่วไป click here
         >> แนวทางการประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ.) coming soon
        >> วิชาการที่ควรรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาหาร coming soon
        >> หนังสือน่าอ่าน น่าเรียนรู้ สำหรับคนทำงาน พ.ร.บ.อาหาร coming soon
        >> หลักการพิจารณาสถานที่ผลิตอาหารด้วย 10 P click here
        >> แนวทางการเตรียมการฝึกอบรมผู้ประกอบการ (Training Checklist) click here
        >> หลักการเป็นวิทยากร มืออาชีพในการอบรมผู้ประกอบการ click here
        >> พัฒนาการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย Deming Cycle (PDCA) click here
        >> รายละเอียดตัวอย่างฉลากอาหารที่ถูกต้อง   download (1p - MS Visio)
        >> ขั้นตอนการขออนุญาต อย. (Flow diagram) download (1p -MS Visio)
        >> การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นสู่สากล download (1p-mind map)

ด้วยประสบการณ์ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร GMP ให้กับหน่วยงาน ราชการ เอกชน หลากหลายผลิตภัณฑ์ ของผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี จะถูกกลั่นออกมาเป็น Mind Map® ให้ท่านได้เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ที่นี่เพียงแห่งเดียว

แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรมการเขียน Mind Map® click here

Hot !! : รอพบกับ Mind Map® เรื่องราวของอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ HACCP เร็วๆ นี้ ที่นี่
โครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา click here
การสร้างสุขนิสัยที่ดีเพื่อชีวีห่างไกลโรค(บรรยาย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขขอนแก่น 27 พ.ค. 2547) click here
powerpoint สารปนเปื้อนในอาหาร โดย ภก.ประชาสรรณ์ ประกอบการบรรยาย Food Safety click here (2.5 MB)

เอกสารประกอบการบรรยาย การถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ. อาหาร ให้กับ อบจ./อบต. (บรรยายโดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี)
(บรรยาย สสจ.มหาสารคาม/สสจ.ขอนแก่น) coming soon!!! ข้อมูลทั้งหมด สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้
นโยบาย healthy thailand และ food safety (powerpoint click here)
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Health Consumer Protection)
ปัญหาของผู้บริโภคไทยในปัจจุบัน (Consumer Problems) click
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร (Food Consumer Protection)
เจาะลึกรายละเอียด พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 (Food Act 2522)
การดำเนินงาน Pre-Marketing และ Post-Marketing พ.ร.บ.อาหาร
การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP/HACCP click
การรักษามาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP click
บนเส้นทางมาตรฐาน GMP สำหรับผู้ประกอบการ click (4p)
โปรแกรมฐานข้อมูลสถานประกอบการผลิตอาหาร (Food Act Information 2004/Access 97)
Powerpoint ประกอบการบรรยาย"การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ" โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี click here
กรณีศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ OTOP กับ พ.ร.บ. อาหาร
Road Map อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข click (powerpoint click here)
โครงสร้างขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย./สสจ.)
บทความเรื่อง บทบาทใหม่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสุขภาพของชุมชน โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
หลักการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 10 P guide line click
ระบบสารสนเทศ พ.ร.บ.อาหาร (Information System) เว็บไซต์/FDA Entry/FAI2004
ธรรมะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.อาหาร click (mind map)
คำถามที่พบบ่อย พ.ร.บ.อาหาร FAQs- Frequency Ask Questions
เอกสาร เตรียมความพร้อม อบจ./เทศบาล พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 download เอกสารเพิ่มเติมจากกระทรวง (ใช้ประกอบการบรรยาย ของ ภก.ประชาสรรณ์ สำหรับ สสจ.ขอนแก่น - สสจ.มหาสารคาม - สสจ.สกลนคร)
powerpoint สรุปหลักการถ่ายโอนภารกิจ พ.ร.บ.อาหาร | download
เอกสารประกอบการบรรยาย "การพัฒนามาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ชุมชน" วิทยาลัยอาชีวะ ร้อยเอ็ด | download (10p)


ยินดีให้นำไปเผยแพร่ ได้ทั่วโลก เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภค และมวลมนุษยชาติ
HolyNet Free Counte r

Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004