อุปกรณ์ในการเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือ
Mind Map® Tools for Meeting

click 2 c full pictureการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยมือ มีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำที่ควรจะมีไว้ประจำหน่วยงาน หรือท้ายรถของผู้นำการประชุม หรือวิทยากรมืออาชีพทั้งหลาย เพื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งหาให้เหนื่อย

อุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. ปากกาสี อย่างน้อย สามสี
2. สมุดวาดเขียนหรือกระดาษ A4 ที่ไม่มีเส้น
3. ดินสอไว้วาดภาพ หรือร่างภาพที่จะวาด
4. กระดาษโรตี หรือที่เรียกว่า กระดาษ ปร๊ฟ (proof) ไว้ใช้ในกรณีระดมสมองการประชุมกลุ่ม

Mind Map® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan

 
ภาพแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน Mind Map®
ในภาพเป็นกระดาษโรตี ที่ผู้เขียนกล่าวถึง ใช้ในการระดมสมองกรณีกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนมาก กระดาษขนาด A4 จะเล็กเกินไปในการใช้งาน ผู้เขียนมีข้อแนะนำ ให้หาซื้อปากกาสี ราคาไม่ต้องแพงมาก ใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสาร เพื่อสามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการ หรือมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้ในการเขียน Mind Map®

ในภาพเป็นการเขียนภูมิความคิด ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ผู้เขียน ไปเป็นวิทยากรในการอบรม การเขียนแผนที่ความคิดสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2546

สำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือการใช้งานโปรแกรม MindManager 2002 เป็นภาษาไทย ติดต่อผู้เขียนได้ ทางศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ได้จัดพิมพ์ไว้บริการท่านผู้สนใจ เขียนและแปล โดย ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี

หน่วยงานที่สนใจ ต้องการอบรม การเขียนแผนภูมิความคิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อ น้องนิ่ม e-mail : dmindmap@yahoo.com หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข 0-1661-8579 (สายตรง เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี)


Glocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004