เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิด
Others (MindScape, Concept Map)

click 2 c full picture       การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map®) ไม่ใช่เครื่องมือเดียวในการจัดการความคิด (Idea Management ) ยังมีอีกหลาย เรื่องที่น่าสนใจ จากการศึกษา Mind Map® ของผู้เขียน พบว่ามีอีกสองเรืองที่น่าสนใจ และใกล้เคียงกันกับ Mind Map® ที่เราเรียนรู้กันที่เว็บไซต์ แห่งนี้ เรื่องที่กล่าวถึง อีกสองเรื่องก็คือ Concept Mapping และ MindScape ใครที่สนใจเรื่องอะไร ก็สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ ของทั้งสองเรื่อง ได้เลย โดยการไปที่ search engine อาจจะเป็น www.google.com แล้วใส่คำว่า mindscape หรือ concept map เข้าไป จะมีเว็บไซต์ที่กล่าวถึงสองเรื่องมากมาย
       รอพบกับหนังสือ เรื่องการจัดการความคิด Idea Management ซึ่งรวมเรื่องราวหลากหลาย ของเทคนิคการจัดการ ความคิด ไม่ว่าจะเป็น Mind Map , Concept Map, MindScape, ผลงานสร้างสรรค์ ด้วยการทุ่มเทศึกษาค้นคว้า ของผู้จัดการศูนย์ ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี
Mind Map® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าทั่วโลก และประเทศไทย โดย Tony Buzan

Concept Mapping
click เพื่อเรียนรู้เรื่องแผนที่มโนทัศน์
ภาพแสดงหลักการ/ขั้นตอน concept map

ต้องการข้อมูลโปรแกรมเขียน Concept Map ไปที่เว็บไซต์ www.inspiration.com

หลักการของ Concept Mapping
Description: A concept map is a special form of a web diagram for exploring knowledge and gathering and sharing information. Concept mapping is the strategy employed to develop a concept map. A concept map consists of nodes or cells that contain a concept, item or question and links. The links are labeled and denote direction with an arrow symbol. The labeled links explain the relationship between the nodes. The arrow describes the direction of the relationship and reads like a sentence.

six steps are involved:
ขันตอนของ Concept Mapping
1) Preparation (including selection of participants and development of focus for the conceptualization);
2) the Generation of statements;
3) the Structuring of statements;
4) the Representation of Statements in the form of a concept map (using multidimensional scaling and cluster analysis);
5) the Interpretation of maps; and,
6) the Utilization of Maps.

Uses:
ประโยชน์ และการนำไปใช้
Develop an understanding of a body of knowledge.
Explore new information and relationships.
Access prior knowledge.
Gather new knowledge and information.
Share knowledge and information generated.
Design structures or processes such as written documents, constructions, web sites, web search, multimedia presentations.
Problem solve options.

MindScape
ภาพตัวอย่างการวาด MindScape (การวาดภาพความคิด -รูปภาพผสมกับคำ)


MINDSCAPING, developed by Nancy Margulies, is a system that uses pictures, visual metaphors, symbols, color and the space on a page to create a graphic representation of ideas. Although they are similar to mind maps, Mindscapes are free flowing, allowing for use of phrases and sentences, beginning anywhere on the page, and focusing on the visual and symbolic representations of ideas. The outcome of both processes is that you can SEE your ideas and the relationships among them. When you view a Mindscape you are seeing a system.

ทั้งสองเรื่องน่าสนใจ ผู้เขียนจะเจาะลึกข้อมูลมาให้ศึกษาโดยละเอียด ในโอกาสต่อไป

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล กำลังเตรียมหลักสูตรการอบรม ความรู้ Concept Mapping และ MindScape หลักสูตรพัฒนาระบบการจัดการความคิด ให้กับข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป ติดตามข้อมูลได้จาก www.glocalization.orgGlocalization Training Center

e-mail : glocalization@thailand.com
Fax : 0-4332-4071
Mobile : 0-1661-8579
copy right © 2003-2004