เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping Link)


โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center

          เว็บไซต์เกี่ยวกับ Concept Map สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจอย่างลุ่มลึกของเครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือนี้ มีอยู่หลายเว็บไซต์ สำหรับเว็บที่น่าสนใจ และเนื้อหาเชื่อมโยงกัน เพื่อการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ wwww.inspiration.com
       เว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท Inspiration เจ้าของโปรแกรม Inspiration ซึ่งเป็นโปรแกรมเขียน Concept Map ที่ใช้งานง่ายและให้ความสวยงามของผลงาน โปรแกรมที่มีให้ download มาทดลองใช้ มีทั้งหมด 3 โปรแกรม ประกอบด้วย inspiration version 7.6 , kidspiration 2.0 , inspiration for pocket pc ทั้งสามโปรแกรมใช้งานคล้ายกัน โดยหากติดตั้งโปรแกรม บน Pocket PC สามารถ synchronize ข้อมูลกับโปรแกรม ที่ติดตั้งบนเครื่อง PC ได้ ใช้งานร่วมกันได้ ที่น่าสนใจ ทาง inspiration มีคู่มือ ให้ download ด้วย เป็นแฟ้มข้อมูลประเภท pdf file2. เว็บไซต์ www.ihmc.us/
       เว็บไซต์เจ้าของโปรแกรมคุณภาพสำหรับการเขียน Concept Map โดยเฉพาะ โปรแกรมมีให้ download ไปใช้งานฟรีไม่ต้องเสียเงินและไม่ต้องมี License เป็นเว็บไซต์ที่ดีมาก โปรแกรมที่แจกชื่อว่า Cmap Tools โดย version ที่แจกคือ รุ่น 3.0 ที่พัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมากใช้ภาษาไทยบนระบบ Windows ได้ด้วย3. เว็บไซต์ http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm

       เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Concept Mapping นอกจากนั้นยังมีรายชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน Concept Mapping เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม

4.
เว็บไซต์ http://java.sun.com/developer/onlineTraining/new2java/javamap/intro.html
      เป็นเว็บไซต์ของบริษัท Sun ที่ให้ความรู้ตัวอย่างการใช้งานจริง Concept Map ที่สุดยอดและยอดเยี่ยม ใครที่ต้องการเห็นศักยภาพของ concept map เว็บไซต์นี้จะช่วยแสดงความเป็น concept map ได้อย่างดีมี pdf file ให้ download มาศึกษาด้วย

5.เว็บไซต์ http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/CMap.html
       เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลรูปแบบต่างๆ ของ concept map ที่หลากหลาย ที่นี่จะทำให้ท่านเข้าใจถึง concept map ที่เขียนได้หลายรูปแบบ จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีแบบเดียว


6. เว็บไซต์ http://www.psywww.com/mtsite/mindmaps.html
       เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลการประยุกต์ใช้ Concept map ในการจดบันทึก Note taking

7. เว็บไซต์
http://www.w3.org/Conferences/WWW4/Papers/134/
   เป็นเว็บไซต์ ที่นำเสนอแนวคิดการสร้าง Concept map บน เว็บที่น่าสนใจอีกเว็บหนึ่ง

8. เว็บไซต์ http://www.internet4classrooms.com/excel_concept_map.htm

    เว็บไซต์แห่งนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ MS Excel เพื่อเขียน Concept map ที่น่าสนใจ ใครไม่มี Software ประเภท inspiration ท่านยังสามารถใช้ MS Excel ในการเขียน Concept map ได้อย่างง่ายด่าย (แต่ต้องเข้าใจ Concept ของ Concept map)


9.เว็บไซต์ http://www.bcpl.net/~sullivan/modules/tips/rubrics_elem/concept_map.html

       เป็นเว็บไซต์ ตารางแบบฟอร์มสำหรับการประเมิน Concept Map ที่เขียนขึ้นมา ว่ามีความสมบูรณ์ขนาดไหน

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น