โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping Softwares)


โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center


       การเขียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping) นอกจากจะเขียนด้วยมือ บนแผ่นกระดาษแล้ว ในปัจจุบัน มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับความต้องการในการเขียนแผนที่มโนทัศน์ โปรแกรมที่เด่นๆ ที่ผู้เขียนพอที่จะหามาทดลองใช้ได้จึงขอนำมาแนะนำให้ได้ศึกษากัน

ลำดับที่
ชื่อโปรแกรม
รายละเอียด
ตัวอย่างหน้าจอ
1
Inpiration version 7.6, ver 2.0
(www.inspiration.com)
ต้องเสียเงินซื้อ

โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนที่มโนทัศน์ โดยเฉพาะ การใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการระดมความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในรูปแบบของ Electronic Whiteboard จากนั้นนำความคิดเห็นมาจัดหมวดหมู่ สร้างความเชื่อมโยงด้วยเส้นเชื่อม Link พร้อมแสดงข้อความ Label บนเส้นความสัมพันธ์ สามารถเพิ่ม Note ให้กับ แต่ละประเด็นความคิด (Node) การเปลี่ยนมุมมองทำได้ทั้ง Map view และ Outline View

click for full pict
2
CMaptool 3.0
(www.ihmc.us)
โปรแกรมแจกฟรี (Free of Charge)
โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนที่มโนทัศน์โดยเฉพาะ สามารถเขียน แผนที่มโนทัศน์ได้ตามหลักการของ Concept Mapping โปรแกรมนี้จะต้องมีโปรแกรม Java support ในการ Run โปรแกรมด้วย จากการทดลองใช้งาน มันเป็นโปรแกรมที่ดีมาก ๆ ไม่มีปัญหาในการใช้งาน ภาษาไทยเนื่องจากมันได้รับการพัฒนา ในรุ่นปัจจุบัน version 3.0 ให้เป็นโปรแกรมสำหรับ Window โดยเฉพาะ click for full pict
3

SmartDraw 7.0
(www.smartdraw.com)
ต้องเสียเงินซื้อ มีให้ download มาทดลองฟรี

เป็นโปรแกรมที่ทำงานคล้ายๆ กับ MS Visio 2003 แต่มีรูปภาพ และ graphic ให้ใช้งานที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการมากกว่า นอกจากจะใช้ในการเขียน Concept Map ยังใช้ในการเขียน แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ได้ด้วย click for full pict
4
MS Visio 2003
(www.microsoft.com)
โปรแกรมทางด้านการจัดการ กราฟิก ที่หลากหลาย MS Visio 2003 มีความสามารถในการเขียน Flowchart ได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการเขียน Concept Map นอกจากนั้น โปรแกรม MS Visio 2003 ยังเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับโปรแกรม ในกลุ่ม Mind Mapping ทั้งหลาย เช่น โปรแกรม MindManager Pro 6 และ ConceptDraw 4.0 ซึ่งมันจะช่วยให้การทำงานระหว่างโปรแกรม เกิดขึ้นได้ง่าย click for full pict
5
MindPad 2.0
(www.mind-pad.com)
ต้องเสียเงินซื้อ
โปรแกรมช่วยในการเขียน Concept Map ใช้ในการระดมความคิด การจัดกลุ่มความคิด การเชื่อมโยงความคิด (Link ideas) การจัดกรอบคิด การเขียน Flowchart click for full pict
6
MindMapper 4.5
(www.mindmapper.com)
ต้องเสียเงินซื้อ
โปรแกรมเขียน Mind Map รุ่นล่าสุด 4.5 บริษัทผู้ผลิตได้พัฒนา ให้ช่วยการเขียนแผนที่มโนทัศน์ ทำได้ง่ายขึ้น แต่ผู้ใช้มันจำเป็นจะต้อง มีความรู้และเข้าใจหลักการในการเขียนแผนที่มโนทัศน์ click for full pict
7
Idea Axon 2006
(http://web.singnet.com.sg/~axon2000/)
มีรุ่น Lite ที่ใช้ได้ฟรี
เป็นโปรแกรมจัดการควาามคิดที่น่าสนใจ มีให้ download มาใช้งานฟรี สำหรับรุ่น Lite version นอกจากจะเขียนแผนที่มโนทัศน์ มันมี Template เพื่อช่วยการเรียนรู้ จำนวนมาก ในเรื่องของเครื่องมือคุณภาพต่างๆ click for full pict

ต้องการหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทุกตัวที่นำเสนอ ติดต่อโดยตรงที่ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579


ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น