ภาพตัวอย่าง แผนที่มโนทัศน์ จากเว็บไซต์ต่างๆ (Concept Mapping Sample)


โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center


        มีเว็บไซต์จำนวนมากที่กล่าวถึง การเขียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept Mapping) หลายๆ แห่งมีการนำเสนอภาพตัวอย่างของแผนที่มโนทัศน์ ทีมงานเราจึงขอนำเสนอภาพตัวอย่าง การเขียนแผนที่มโนทัศน์ เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือการเขียนแผนที่มโนทัศน์ต่อไป


ภาพที่ หนึ่งภาพที่สอง


ภาพที่ สาม


ภาพที่ สี่


ภาพที่ ห้า


ภาพที่ หก


ตัวอย่างที่นำเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วนของการเขียนแผนที่มโนทัศน์ จำไว้ว่าไม่มีผิดมีถูก สำหรับการเรียนรู้ จงกล้าที่จะเขียน และวาดมันออกมา เขียนแผนที่มโนทัศน์ ของตัวเองออกมาเพื่อการเรียนรู้ และประโยชน์ในการฝึกความคิด

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น
Glocalization Training Center