รูปแบบของ Concept Map มีกี่แบบ (Type of Concept Mapping)


โดย ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
Glocalization Training Center


       การเขียน Concept Map สามารถเขียนได้หลายรูปแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป ตามความถนัดและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ต่อไปนี้เป็นภาพแสดงตัวอย่างของการเขียน Concept map ในแบบต่างๆ พร้อมกับรายชื่อโปรแกรมที่ใช้ในการเขียน Concept map ด้วย (ภาพประกอบในหน้านี้นำมาจาก http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/CMap.html )

1. Spider Concept Map
แบบใยแมงมุม หรือดาวกระจาย

2. Hierarchy Concept Map แบบช่วงชั้นของความคิด

3. Flowchart Concept Map แบบการ Flow ของงาน ก่อนหลัง

4. System Concept Map แบบเชิงระบบ เชื่อมโยง

5. Picture Landscape Concept Map แบบแผนภาพ

6. Multidimensional / 3-D Concept Map
แบบสามมิติ

การเขียน Concept Map ไม่ยึดติดตำราตายตัวขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ หากเราเข้าใจแก่นความคิดในเรื่องนี้ มันจะช่วยให้เราประยุกต์เรื่องต่างๆ เกิดประโยชน์กับการทำงาน ได้ ลองฝึกเขียน Concept map ในแบบต่างๆ เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการความคิด

โปรแกรมที่ใช้เขียน Concept Map ที่น่าสนใจคือ
1. inspiration (www.inspiration.com)
2. MS Visio 2003 (www.microsoft.com)
3. SmartDraw (www.smartdraw.com)
4. ConceptDraw (www.conceptdraw.com)

สนใจอบรมการใช้โปรแกรมที่นำเสนอข้างบนนี้ ในการเขียน Concept Map ติดต่อโดยตรงที่ ภก.ประชาสรรณ์ แสนภักดี 0-1661-8579 หรือ e-mail : dmindmap@yahoo.com

ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล - ขอนแก่น