แหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง World Cafe
เนื้อหาเรื่องราวของการสนทนาในรูปแบบต่างๆ (Dialogue) ที่หลากหลาย


สร้างสรรค์โดย ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center)
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี Ph.D. (Development Science) ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24

Note : ติดตามเรื่องราวของ World Cafe ในรูปแบบ Mind Map/MindScapping/Concept Map pdf file ที่นี่เร็วๆ นี้

อ้างอิงข้อมูลจาก :
หนังสือ World Cafe น่าอ่าน แนะนำให้อ่าน
เดอะ เวิร์ลด์ คาเฟ่ (The World Cafe') สภากาแฟ สนทนาก่อพลังปัญญา สร้างอนาคต
The World Cafe': Shaping Our Futures Through Conversations That Matter

เขียน : Juanita Brown and David Isaac
แปล : เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร และ กฤตศรี สามะพุทธิ
บรรณาธิการ : นิพนธ์ แจ่มกระจ่าง

The Co-Intelligence Institute
http://www.co-intelligence.org
เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคน กระบวนการ และเว็บไซต์ส่งเสริมการเสวนาและการคิดพิจารณา ประชาธิปไตยและการปฏิบัติ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสวนา และกระบวนการในการเสวนา รวบรวมขึ้นโดย Tom Atlee

The Fetzer Institute
http://www.fetzer.org
http://www.collectivewisdominitiative.org
เป็นมูลนิธิเอกชนที่สนับสนุนการวิจัย การศึกษา และโครงการบริการเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ โครงการ Collective Wisdom Initiative ของสถาบัน องค์กรนี้เป็นผู้นำในการสำรวจหัวข้อการสนทนา และปัญญาร่วม

The National Coalition for Dialogue and Deliberation (NCDD)
http://www.thataway.org
NCDD เป็นองค์กรที่มีพันธมิตรขอบเขตกว้างใหญ่รวมทั้งในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสวนา การปรึกษาหารือสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรนี้เป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งสำหรับผู้สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม มุมมอง และกระบวนการสนทนา และการปรึกษาหารือ

America Speaks
http://www.americaspeaks.org
America Speaks เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรระดับชาติที่มุ่งมั่นส่งเสริมการเสวนาของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในารปกครองระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

The Appreciative Inquiry Commons

http://connection.cwru.edu/ai/
Appreciative Inquiry เป็นแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่อยู่บนพื้นฐานของคำถามที่มีประสิทธิภาพ และการสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในผู้คน องค์กรของพวกเขา และโลกรอบตัวของพวกเขา

The Berkana Institute
http://www.berkana.org
The Berkana Institute เป็นมูลนิธิการกุศลระดับโลกที่ก่อตั้งโดย Margaret Wheatley และผู้ร่วมงาน สถาบันสนับสนุนผู้นำที่ส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตทั่วโลก การเสวนาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบัน

The Breakthrough Group
http://www.thebreakthroughgroup.net
เป็นผู้บุกเบิกในการใช้ศิลปะและศาสตร์ของการเล่าเรื่อง รวมทั้งการแสดงละคร การจำลองสถานการณ์ และกรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นการสนทนาเพื่อเร่งปฏิกิริยา และการเรียนรู้ภายในองค์กร กลุ่ม Breakthrough ร่วมกับ เวิร์ล คาเฟ่ จัดการเสวนาเชิงยุทธวิธีแนวใหม่ในการประชุม และในบริบทขององค์กรลักษณะอื่นๆ

The Center for Nonviolent Communication (CNCV)

http://www.cncv.org
CNCV เป็นองค์กรระดับโลกที่ช่วยเหลือประชาชนให้เชื่อมโยงกันด้วยความรักโดยอาศัย Nonviolent Communication กระบวนการเสวนาและการให้ความเห็น ย้อนกลับที่สร้างขึ้นโดย Marshall B. Rosenberg, Ph.D.

The Center for Wise Democracy
http://www.tobe.net
The Center for Wise Democracy ใช้กระบวนการ Dynamic Facilitation ที่มีลักษณะพิเศษของศูนย์เพื่อช่วยให้กลุ่มเข้าร่วมการเสวนา และการปรึกษาหารือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wisdom Councils ของประชาชนที่ได้รับการคัดเลิือกแบบไม่เจาะจงตัวบุคคลเพื่อให้เป็นช่องทางให้เสียงของประชาชนได้แสดงออกในองค์กร และชุมชน

The Commonway Institute

http://www.commonway.org/cafes
The Commonway Institute เป็นเจ้าภาพจัด Commonway Cafes' ในสถานที่ต่างๆ โดยนำผู้คนมารวมกันโดยข้ามขอบเขตทางเชื้อชาติ การเมือง วัฒนธรรม เพื่อใ้พบ "ผู้อื่น" ในลักษณะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตร่วมกันของเรา Commonway Cafes', Conversation Cafe's และThe World Cafe' ได้ร่วมกันใน Cafe Collaborative โดยใช้หลักการร่วมกันเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมของการสนทนา

The Compassionate Listening Project
http://www.compassionatelistening.org
มีชื่อเดิมว่า Med-East Citizen Diplomacy มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสามารถของบุคคลในการขจัดการแบ่งฝ่ายและสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างคน ชุมชน และชาติที่ขัดแย้งกันโดยอาศัยการเจรจาและการฟังซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ

Conversation Cafe's
http://www.conversationcafe.org
Conversation Cafes เป็นการสนทนาที่จัดขึ้นในร้านกาแฟและสถานที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อการพูดคุยอย่างมีความหมายเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเราในยุคใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีประสิทธิผลสูง Conversation Cafe's และ The World Cafe' ร่วมกันเชื่อมโยงแนวทางในการสนทนา กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เข้าด้วยกัน

ด้วยจิตคารวะ ของคนร่วมเรียนรู้

Your DREAM, We DO

ความฝันของท่าน งานสร้างสรรค์ของเรา
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล บ้านหนองโจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคอีสาน ประเทศไทย
e-mail : prachasan@gmail.com
contact : 08-1661-8579
back to prachasan.com